Paragon fiskalny i faktura uproszczona

Podatnik, który chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku vat, musi posiadać fakturę na zakup towaru lub usługi, która zawiera kwotę podatku VAT. Paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy w przypadku gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro może zostać uznany za fakturę uproszczoną. Na  tej podstawie podatnik ma prawo do odliczenia VAT.

Faktura uproszczona musi zawierać:

Datę wystawienia i kolejny numer identyfikujący fakturę

Imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy

Numer NIP sprzedawcy i nabywcy

Datę dostawy towarów lub usługi lub otrzymania zapłaty

Nazwę towaru lub usługi

Kwoty upustów i zniżek

Kwotę należności ogółem

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają by podatnik miał prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych w formie paragonu. Wyjątki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur mówią o fakturach i biletach za przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Odręczne dopisanie na paragonie fiskalnym NIP nabywcy nie wypełnia warunków określonych w przepisach dotyczących wystawiania faktur. W związku z tym taki paragon nie może zostać uznany za fakturę uproszczoną.

Wystawienie faktur uproszczonych ma charakter fakultatywny i nie jest obowiązkowe, nawet jeśli kwota należności nie przekracza wskazanych wcześniej wartości.

Wystawca  faktury uproszczonej musi pamiętać, że fakturą tą nie można dokumentować:

1) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

3) dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika

W takich wypadkach należy wystawić Fakturę VAT

 

więcej na www.gofin.pl