Archives for podatki

biuro księgowe w szczecinie

Fałszywe maile od GUS oraz PIP

W związku z pojawiającymi się w internecie ostrzeżeniami urzędów, zwracamy się do naszych klientów o przyglądanie się poczcie otrzymywanej drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny i Państwowa Inspekcja Pracy wydały ostrzeżenia przed fałszywymi mailami.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że nie wysyłał powiadomień o konieczności wypełnienia formularza sp-3. Fałszywe maile o konieczności wysyłki tego formularza są wysyłane z adresu mailowego: noreply@gusgov.pl . Ten adres mailowy nie należy do Głównego Urzędu Statystycznego. Prosimy nie otwierać wiadomości z podanego maila, a w szczególności załączników do tej wiadomości.

Podobną informację opublikowała Państwowa Inspekcja Pracy.W tym przypadku kierowane są zawiadomienia o wszczęciu kontroli z adresu mailowego: kancelaria@gip.pip.gov.pl. PIP informuje, że nikogo o zamiarze wszczęcia kontroli nie powiadamia drogą elektroniczną.Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy o szczegółowe zwracanie uwagi na otrzymaną korespondencję mailową oraz na tą otrzymywaną pocztą tradycyjną. Coraz częściej spotykane są próby wyłudzenia danych oraz wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w bazach firm, które nie są obowiązkowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na pocztę, która dla złudzenia przypomina wezwanie z urzędu.Przynajmniej raz w miesiącu klienci naszego biura rachunkowego przynoszą taką pocztę lub podsyłają drogą mailową wiadomości do weryfikacji. W zdecydowanej większości przypadków wiadomości okazują się próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. Dlatego zwracamy bardzo dużą uwagę w informowaniu klientów naszego biura rachunkowego o takich przypadkach w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.

 

więcej na: www.vat.pl

 

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze odprowadzające podatek dochodowy od osób prawnych mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Z formy uproszczonej mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym Podatek opłaca się w zaliczkach miesięcznych, nie można ich opłacać co kwartał. Zaliczki uproszczone odprowadzane są do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca. Z tej formy opłacania zaliczek nie mogą jednak skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Podatnicy opodatkowani podatkiem CIT i PIT, którzy po raz pierwszy zamierzają wybrać opłacanie zaliczek w formie uproszczonej muszą o tym zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą zrobić to do 20 lutego roku podatkowego, a podatnicy podatku od osób prawnych w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Złożone zawiadomienie   dotyczy również lat następnych.

Podstawą wpłaty zaliczki dla podatników podatku CIT jest kwota zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać ww. zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to nie mogą opłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Podstawą wpłaty zaliczki dla podatników podatku PIT miesięczną zaliczkę w uproszczonej formie wpłacają w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym: w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w ww. zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości niższej od kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Kwartalne opłacanie podatku dochodowego

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub na zasadach ogólnych odprowadzają podatek dochodowy  za okresy miesięczne, w terminach do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zgodnie z przepisami prawa zapłata ryczałtu za grudzień podlega wpłacie w terminie złożenia zeznania PIT-28, czyli do 31 stycznia.

Zarówno osoby rozliczajace się na zasadach ogólnych jak i te rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego mogą również zmienić formę opłacania podatku i opłacać podatek za okresy kwartalne. Aby jednak można było zastosować ten sposób opłacania podatków, należy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego złożyć pisemne zawiadomienie o wyborze tego sposobu, w terminie do 20 stycznia 2016 r. Zawiadomienia nie trzeba składać, jeżeli zostało złożone w latach ubiegłych, a podatnik zamierza kontynuować ten sposób opłacania podatków.

W 2016 r. wpłata podatku dochodowego kwartalnie powinna nastepować w następujących terminach:

  • za I kwartał – do 20 kwietnia 2016 r.,
  • za II kwartał – do 20 lipca 2016 r.,
  • za III kwartał – do 20 października 2016 r.,
  • za IV kwartał – do 31 stycznia 2017 r.
czytaj więcej
Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Często podatnicy przychodzący do biura mówia, że urzad skarbowy wydał dla nich niekorzystne rozstrzygniecie, że interpretacja podatkowa jest niezgodna z prawem. Wprowadzona w prawie klauzula rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów podatkowych na korzyść podatnika jest wykorzystywana w przypadku, gdy w prawidłowo przeprowadzonej wykładni przepisów wystapia wątpliwosci. W przypadku zastosowania tej klauzuli korzyść zyskuje podatnik, który dzieki zastosowaniu rozwiazania optymalnego które on sam aprobuje a nawet sam wybiera. Do takiego podejścia w klauzuli rozstrzygania wątpliwosci na rzecz podatnika odniósł się w swojej ogólnej interpretacji Minister Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r., nr PK4.8022.44.2015.

Niedające się usunąć wątpliwości w rozstrzyganiu sprawy co do treści przepisów prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika na warunkach określonych w ogólnej interpretacji.Klauzula moze być zastosowana w trakcie wydawania decyzji, postanowień czy indywidualnych interpretacji podatkowych. Jeśli w konkretnej sprawie znaczenie przepisu prawa budzi niedające się usunąć wątpliwości, należy wybrać rozwiązanie optymalne dla podatnika. Jeżeli można zastosować więcej niż jedną interpretację, a urzędnik skarbowy nie jest w stanie ustalić najlepszej, podatnik ma prawo wskazać wykładnię dla siebie najlepszą.

Minister Finansów wyjaśnił, że nowa klauzula dotyczy: podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych, osób trzecich odpowiedzialnych za cudze daniny.

czytaj więcej
pieniądze

koniec roku-przychody

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności – mówi o tym art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Datą powstania przychodu jest zdarzenie, które nastąpiło najwcześniej.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej, które występują na przełomie roku – ustalenie przychodu w sposób podany powyżej ma również zastosowanie, ponieważ ustawa nie przewiduje wyjątków dla zdarzeń gospodarczych, które występują na przełomie roku.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

remanent a zaliczka za grudzień 2015

Zaliczkę za grudzień 2015 r. należy ustalić bez uwzględniania spisu z natury na koniec 2015 r.

Jeśli podatnik nie sporządzał śródrocznych remanentów (miesięcznych) i ustalał dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki odejmując od przychodów koszty ujęte w księdze podatkowej, to ustalając dochód będący podstawą wyliczenia zaliczki za grudzień 2015 nie uwzględni różnicy remanentowej między spisem na dzień 1 stycznia 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. Różnicę tę będzie jednak obowiązany  uwzględnić przy ustalaniu dochodu za rok 2015 w zeznaniu rocznym za 2015 r., składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2016 roku.

czytaj więcej