Archives for przepisy

biuro księgowe szczecin cennik

Zmiany w PKPIR

8 kwietnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najważniejszą ogłoszoną zmianą przez nie wprowadzoną jest zmiana dotycząca zniesienia  obowiązku comiesięcznego wydrukowania księgi przychodów i rozchodów, która prowadzona jest przy użyciu komputera.  Prowadzenie elektronicznie ksiag nie bedzie powodowało takiej konieczości, jednakże dla pożadku w dokumentach lepiej jest to nadal wykonywać.

Inną ważną zmiana jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.

Ważne jest też to, że pomimo  określenia nowego wzoru księgi, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie podatkowej księgi przed dniem 8 kwietnia 2016 r., mogą prowadzić ją do końca roku. Nie muszą w tym przypadku zakładać na nowo księgi, zgodnej z nowym wzorem.

 

Wiecej na www.infor.pl

czytaj więcej
motocykl w firmie

Motocykl w firmie

Bardzo ciekawą infrmację podaje przegląd podatku dochodowego wydawany przez gofin.pl  Po zapytaniu ministra finansów o sposób traktowania motocykla w firmie, minister odpowiada, że należy traktować go jak samochód osobowy:

Definiując samochód osobowy na gruncie ustawy o PDOF ustawodawca posłużył się (…) odesłaniem do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 45 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Z przytoczonych przepisów wynika, że pojęcie »pojazdu samochodowego« na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, obejmuje również motocykle. Tym samym należy uznać, że w świetle ustawy o PDOF motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego”.

„(…) należy stwierdzić, że dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych do motocykli znajdują zastosowanie takie same zasady, jak do samochodów osobowych. Oznacza to np. brak możliwości amortyzacji motocykla metodą degresywną oraz zastosowania do motocykla jednorazowej amortyzacji (art. 22k ustawy o PDOF)”.

Jesto to bardzo ważne stanowisko dla wielu firm. Klienci Biura Rachunkowego ABK zadają czasem pytanie, czy motocykl może być traktowany w firmie jak samochód. Szeroka odpowiedź w tej kwestii Ministra Finansów na pytanie zadane przez gofin.pl jest bardzo ważnym  głosem w tej kwestii. Minister Finansów odpowiada na wszystkie wątpliwości w tej kwestii, w związku z tym na gruncie podatku dochodowego oraz rozwiązania kwestii amortyzacji motocykli w firmie rozwianych zostaje wiel wątpliwości.  Zachęcić to może bowiem wiele firm do wykorzystania tego środka transportu w działalności gospodarczej.

Więcej na: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin

Co jest zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej

Drodzy klienci! Niektóre czynności i niektóre towary są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Poniżej padane są czynności zwolnione z tego obowiązku zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów :

 

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2   35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3   36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4   37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5   38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6   38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7   38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8   38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9   38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
10   38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11   38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:
– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
13   39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy

i specjalizowany

– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17   49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22   bez względu na symbol PKWiU Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy
23   bez względu na symbol PKWiU Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22
24   bez względu na symbol PKWiU Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22
25   64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
27 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
28   bez względu na symbol PKWiU Czynności notarialne
28a   bez względu na symbol PKWiU Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów
29 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
30   84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
31 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

32 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
33   94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
34   99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
35 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
36 Dostawa nieruchomości
37 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
38 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
39 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
40 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar
41 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

42 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)
43 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

49

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

czytaj więcej
usługi księgowe szczecin

Środek trwały nabyty w darowiźnie

W działalności gospodarczej przedsiębiorców najczęściej spotykanym przypadkiem nabycia środków trwałych to nabycie przez zakup określonego składnika majątku. Zdarzają się jednak przypadki, gdy przedsiębiorca nabywa środek trwały poprzez darowiznę lub spadek. Zachodzi wtedy pytanie, czy taki środek trwały może być amortyzowany.  W celu uznania składnika majątkowego za środek trwały nie ma znaczenia z punktu przepisów podatkowych, czy podatnik nabył go odpłatnie, czy też nieodpłatnie.

W celu ustalenia początkowej wartości środka trwałego otrzymanego na drodze spadku lub w darowiźnie należy zastosować się do art. 22g. ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi  że za wartość początkową m.in. darowanych środków trwałych należy przyjąć ich wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa ją w niższej wysokości oraz należy zastosować się również do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a) tej samej ustawy, który mówi, że  nie są kosztem uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w sytuacji gdy nabycie to nie powoduje powstania przychodu. Zachodzi więc pytanie, czy nasz środek trwały nabyty w darowiźnie lub na drodze spadku może być w pełni amortyzowany lub czy nie zachodzi konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych amortyzacji tego środka trwałego. Otóż w przypadku środka trwałego nabytego w drodze darowizny lub spadku, o którym mowa w tym artykule, nie ma ten przepis zastosowania i można dokonywać odpisów amortyzacyjnych takiego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne tego środka trwałego będą podlegajać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na to czy dany środek trwały był amortyzowany u poprzedniego właściciela czy nie. Nie ma tutaj bowiem mowy o zasadzie kontynuacji amotyzacji, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przedsiębiorca ma prawo amortyzować środek trwały w całości przyjmując odpowiednie stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami prawa.

 

Więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
Obniżony zus w pierwszych 2 latach działalności

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. przez udziałowca lub udziałowców musi być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, inna forma umowy spowoduje jej nieważność. Strony mogą jednak samodzielnie sporządzić tekst umowy, jednakże zanim umowa ta zostanie zawarta,wspólnicy spółki muszą sprawdzić, czy umowa spółki nie wprowadza ograniczeń w zbywaniu udziałów, w szczególności obowiązku uzyskania zgody spółki. Jeżeli umowa spółki zawiera taki wymóg, musi być on spełniony, aby sprzedaż udziałów była skuteczna, w przeciwnym wypadku umowa stanie się nieważna.

Pisemna forma zawarcia umowy sprzedaży udziałów spółki z o.o. z podpisami notarialnie poświadczonymi oznacza, że notariusz poświadcza własnoręczność podpisów stron umowy. Można je złożyć przed notariuszem. W przypadku gdy podpis zostanie złożony przed udaniem się do kancelarii notarialnej, to każda ze stron umowy powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Zostanie to zaznaczone przez notariusza w sporządzonym dokumencie i w takim przypadku za datę zawarcia umowy uznaje się datę notarialnej legalizacji podpisu.

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin cennik

Prowadzenie przez cudzoziemca PKPIR

Obowiązujące przepisy prawa przewiduja, że osoba osoba fizyczna, która nieposiada polskiego obywatelstwa i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta jest obywatelem kraju  Unii Europejskiej, czy innego państwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest uregulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W tej ustawie zostały wskazane osoby zagraniczne (w tym osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego), które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

czytaj więcej
zwolnienie

Od stycznia 2016 e-zwolnienia lekarskie

E-zwolnienia lekarskie wystawiane będą przez lekarzy od 1 stycznia 2016 r.Dotychczasowe  papierowe zwolnienia znikną w 2018 r.Od nowego roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie jeśli posiadają  profil na PUE ZUS bądź zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. W systemie będą dostępne dane pacjenta oraz członków jego rodziny – w przypadku zwolnienia na opiekę. Będą tam również dane jego pracodawcy. Po wpisaniu numeru PESEL, a pozostałe dane zostaną wypełnione automatycznie przez system.

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych wymusi na pracodawcach , którzy zatrudniają więcej  niż pięciu pracowników założenie profilu na PUE. W systemie tym zostanie wydzielone miejsce, w którym dostępne będą elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika.

czytaj więcej