Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów może na dwa sposoby ujmować składki ZUS zapłacone na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Wydatki te mogą być uwzgledniane przez nią w kosztach uzyskania przychodów lub mogą one zostać odliczone od dochodu w deklaracji podatkowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje podatnik, ale musi pamiętać, że składki zus stają się kosztem podatkowym w momencie ich faktycznej zaplaty.

Jeżeli podatnik podejmie decyzję, składki będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, to kwotę wynikającą z zapłaconej składki społecznej zus ewidencjonuje on w kolumnie 13 – pozostałe wydatki. Za podstawę wprowadzenia kosztu do księgi przyjmuje sie wyciąg bankowy, potwierdzenie z poczty zapłaty składek lub każdy inny dowód potwierdzający zapłatę składek. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi jednak pamiętać, by nie odliczyć składe społecznych dwukrotnie: raz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i drugi raz w deklaracji podatkowej.