Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności – mówi o tym art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Datą powstania przychodu jest zdarzenie, które nastąpiło najwcześniej.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej, które występują na przełomie roku – ustalenie przychodu w sposób podany powyżej ma również zastosowanie, ponieważ ustawa nie przewiduje wyjątków dla zdarzeń gospodarczych, które występują na przełomie roku.