Zaliczkę za grudzień 2015 r. należy ustalić bez uwzględniania spisu z natury na koniec 2015 r.

Jeśli podatnik nie sporządzał śródrocznych remanentów (miesięcznych) i ustalał dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki odejmując od przychodów koszty ujęte w księdze podatkowej, to ustalając dochód będący podstawą wyliczenia zaliczki za grudzień 2015 nie uwzględni różnicy remanentowej między spisem na dzień 1 stycznia 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. Różnicę tę będzie jednak obowiązany  uwzględnić przy ustalaniu dochodu za rok 2015 w zeznaniu rocznym za 2015 r., składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2016 roku.