Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. przez udziałowca lub udziałowców musi być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, inna forma umowy spowoduje jej nieważność. Strony mogą jednak samodzielnie sporządzić tekst umowy, jednakże zanim umowa ta zostanie zawarta,wspólnicy spółki muszą sprawdzić, czy umowa spółki nie wprowadza ograniczeń w zbywaniu udziałów, w szczególności obowiązku uzyskania zgody spółki. Jeżeli umowa spółki zawiera taki wymóg, musi być on spełniony, aby sprzedaż udziałów była skuteczna, w przeciwnym wypadku umowa stanie się nieważna.

Pisemna forma zawarcia umowy sprzedaży udziałów spółki z o.o. z podpisami notarialnie poświadczonymi oznacza, że notariusz poświadcza własnoręczność podpisów stron umowy. Można je złożyć przed notariuszem. W przypadku gdy podpis zostanie złożony przed udaniem się do kancelarii notarialnej, to każda ze stron umowy powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Zostanie to zaznaczone przez notariusza w sporządzonym dokumencie i w takim przypadku za datę zawarcia umowy uznaje się datę notarialnej legalizacji podpisu.