W działalności gospodarczej przedsiębiorców najczęściej spotykanym przypadkiem nabycia środków trwałych to nabycie przez zakup określonego składnika majątku. Zdarzają się jednak przypadki, gdy przedsiębiorca nabywa środek trwały poprzez darowiznę lub spadek. Zachodzi wtedy pytanie, czy taki środek trwały może być amortyzowany.  W celu uznania składnika majątkowego za środek trwały nie ma znaczenia z punktu przepisów podatkowych, czy podatnik nabył go odpłatnie, czy też nieodpłatnie.

W celu ustalenia początkowej wartości środka trwałego otrzymanego na drodze spadku lub w darowiźnie należy zastosować się do art. 22g. ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi  że za wartość początkową m.in. darowanych środków trwałych należy przyjąć ich wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa ją w niższej wysokości oraz należy zastosować się również do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a) tej samej ustawy, który mówi, że  nie są kosztem uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w sytuacji gdy nabycie to nie powoduje powstania przychodu. Zachodzi więc pytanie, czy nasz środek trwały nabyty w darowiźnie lub na drodze spadku może być w pełni amortyzowany lub czy nie zachodzi konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych amortyzacji tego środka trwałego. Otóż w przypadku środka trwałego nabytego w drodze darowizny lub spadku, o którym mowa w tym artykule, nie ma ten przepis zastosowania i można dokonywać odpisów amortyzacyjnych takiego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne tego środka trwałego będą podlegajać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na to czy dany środek trwały był amortyzowany u poprzedniego właściciela czy nie. Nie ma tutaj bowiem mowy o zasadzie kontynuacji amotyzacji, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przedsiębiorca ma prawo amortyzować środek trwały w całości przyjmując odpowiednie stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami prawa.

 

Więcej na www.gofin.pl