Blog

biuro księgowe szczecin cennik

Zmiany w PKPIR

8 kwietnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najważniejszą ogłoszoną zmianą przez nie wprowadzoną jest zmiana dotycząca zniesienia  obowiązku comiesięcznego wydrukowania księgi przychodów i rozchodów, która prowadzona jest przy użyciu komputera.  Prowadzenie elektronicznie ksiag nie bedzie powodowało takiej konieczości, jednakże dla pożadku w dokumentach lepiej jest to nadal wykonywać.

Inną ważną zmiana jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.

Ważne jest też to, że pomimo  określenia nowego wzoru księgi, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie podatkowej księgi przed dniem 8 kwietnia 2016 r., mogą prowadzić ją do końca roku. Nie muszą w tym przypadku zakładać na nowo księgi, zgodnej z nowym wzorem.

 

Wiecej na www.infor.pl

czytaj więcej
motocykl w firmie

Motocykl w firmie

Bardzo ciekawą infrmację podaje przegląd podatku dochodowego wydawany przez gofin.pl  Po zapytaniu ministra finansów o sposób traktowania motocykla w firmie, minister odpowiada, że należy traktować go jak samochód osobowy:

Definiując samochód osobowy na gruncie ustawy o PDOF ustawodawca posłużył się (…) odesłaniem do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 45 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Z przytoczonych przepisów wynika, że pojęcie »pojazdu samochodowego« na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, obejmuje również motocykle. Tym samym należy uznać, że w świetle ustawy o PDOF motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego”.

„(…) należy stwierdzić, że dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych do motocykli znajdują zastosowanie takie same zasady, jak do samochodów osobowych. Oznacza to np. brak możliwości amortyzacji motocykla metodą degresywną oraz zastosowania do motocykla jednorazowej amortyzacji (art. 22k ustawy o PDOF)”.

Jesto to bardzo ważne stanowisko dla wielu firm. Klienci Biura Rachunkowego ABK zadają czasem pytanie, czy motocykl może być traktowany w firmie jak samochód. Szeroka odpowiedź w tej kwestii Ministra Finansów na pytanie zadane przez gofin.pl jest bardzo ważnym  głosem w tej kwestii. Minister Finansów odpowiada na wszystkie wątpliwości w tej kwestii, w związku z tym na gruncie podatku dochodowego oraz rozwiązania kwestii amortyzacji motocykli w firmie rozwianych zostaje wiel wątpliwości.  Zachęcić to może bowiem wiele firm do wykorzystania tego środka transportu w działalności gospodarczej.

Więcej na: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html

czytaj więcej
biuro księgowe w szczecinie

Fałszywe maile od GUS oraz PIP

W związku z pojawiającymi się w internecie ostrzeżeniami urzędów, zwracamy się do naszych klientów o przyglądanie się poczcie otrzymywanej drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny i Państwowa Inspekcja Pracy wydały ostrzeżenia przed fałszywymi mailami.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że nie wysyłał powiadomień o konieczności wypełnienia formularza sp-3. Fałszywe maile o konieczności wysyłki tego formularza są wysyłane z adresu mailowego: noreply@gusgov.pl . Ten adres mailowy nie należy do Głównego Urzędu Statystycznego. Prosimy nie otwierać wiadomości z podanego maila, a w szczególności załączników do tej wiadomości.

Podobną informację opublikowała Państwowa Inspekcja Pracy.W tym przypadku kierowane są zawiadomienia o wszczęciu kontroli z adresu mailowego: kancelaria@gip.pip.gov.pl. PIP informuje, że nikogo o zamiarze wszczęcia kontroli nie powiadamia drogą elektroniczną.Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy o szczegółowe zwracanie uwagi na otrzymaną korespondencję mailową oraz na tą otrzymywaną pocztą tradycyjną. Coraz częściej spotykane są próby wyłudzenia danych oraz wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w bazach firm, które nie są obowiązkowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na pocztę, która dla złudzenia przypomina wezwanie z urzędu.Przynajmniej raz w miesiącu klienci naszego biura rachunkowego przynoszą taką pocztę lub podsyłają drogą mailową wiadomości do weryfikacji. W zdecydowanej większości przypadków wiadomości okazują się próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. Dlatego zwracamy bardzo dużą uwagę w informowaniu klientów naszego biura rachunkowego o takich przypadkach w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.

 

więcej na: www.vat.pl

 

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin

Co jest zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej

Drodzy klienci! Niektóre czynności i niektóre towary są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Poniżej padane są czynności zwolnione z tego obowiązku zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów :

 

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2   35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3   36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4   37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5   38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6   38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7   38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8   38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9   38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
10   38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11   38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:
– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
13   39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy

i specjalizowany

– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17   49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22   bez względu na symbol PKWiU Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy
23   bez względu na symbol PKWiU Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22
24   bez względu na symbol PKWiU Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22
25   64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
27 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
28   bez względu na symbol PKWiU Czynności notarialne
28a   bez względu na symbol PKWiU Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów
29 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
30   84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
31 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

32 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
33   94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
34   99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
35 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
36 Dostawa nieruchomości
37 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
38 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
39 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
40 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar
41 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

42 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)
43 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

49

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

współpraca z home.pl

Biuro Rachunkowe ABK stara się współpracować  firmami, które oferują dla nas najlepsze usługi.  Oferta „skrojona na miarę”  potrzeb mojej firmy jest zawsze chętniej wybierana. Kluczem pozyskiwania usługodawców jest przede wszystkim jakość oferowanych usług w stosunku do ceny jaką trzeba za nie zapłacić oraz dobra opinia o firmie, z którą Biuro Rachunkowe ABK ma zamiar współpracować.

Od samego początku istnienia Biuro Rachunkowe ABK współpracuję z Home.pl, która oferuje wiele usług dla mojego biura. Współpraca z tą firmą jest bardzo dobrym wyborem dla mojej firmy.  Jedną z usług, którą oferuje Home.pl jest pomoc w zakresie pozyskiwania klientów. To dzięki sugestiom i wskazówkom Home.pl od początku 2016 roku nasze biuro rachunkowe zmieniło stronę internetową  na odpowiadającą wymaganiom klientów, co pozwoliło na wzrost pozycji w rankingach Google na wielu frazach poszukiwanych przez klientów. Zmiany te pozwalają na pozyskanie nowych klientów, którzy łatwiej mogą znaleźć nasze biuro w internecie. Zadowoleni z tych zmian są również obecni klienci biura rachunkowego, którzy dzięki informacjom  umieszczanym na blogu znajdującym się na nowej stronie internetowej, pozyskują wiedzę o różnych tematach związanych z ich księgowością. Obecna strona internetowa zostanie rozbudowana o kolejne funkcjonalności, o których biuro rachunkowe będzie informować w najbliższym czasie.

Bardzo dobra współpraca Biura Rachunkowego ABK z firmą Home.pl  spowodowała dalsze rozszerzenie naszej współpracy, która zaowocowała zaproszeniem Biura Rachunkowego ABK do projektu realizowanego przez Home.pl .  Już niedługo zobaczycie Państwo kampanię reklamową Home.pl, w której  Biuro Rachunkowe ABK użyczyło swój wizerunek dla promocji usług firmy Home.pl. Liczymy, że obie firmy na podstawie tej współpracy pozyskają nowych klientów, a nasza współpraca będzie się nadal rozwijać.

czytaj więcej
JPK już od 1 lipca 2016

JPK już od 1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 roku duże firmy obowiązkowo będą musiały przekazywać dane na potrzeby kontroli skarbowej w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Małe i średnie firmy będą mogły odmówić przekazania pliku, ale sukcesywnie zostaną objęte tym obowiązkiem. Dane pliku będą zwierać dane z systemu księgowego o danych z ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dane faktur zakupowych i sprzedażowych, dane magazynowe, wyciągi bankowe.  Docelowo do 1 stycznia 2018 obowiązek ten obejmie wszystkie firmy.

Już teraz warto zastanowić się nad ujednoliceniem oprogramowania w firmie w celu wyeliminowania systemów mieszanych( dwóch lub więcej dostawców oprogramowania księgowego), co pozwoli na prawidłowe wygenerowanie plików na potrzeby kontroli. Obowiązek przesyłania jadnolitego pliku kontrolnego będzie się rozszerzał , już od 1 stycznia 2017 roku wejdą do tego systemu w pełni małe i średnie firmy , a od 2018 roku obowiązkiem jednolitego pliku kontrolnego zostaną objęte wszystkie firmy.

Nasze biuro rachunkowe pracuje na jednolitym oprogramowaniu księgowym Sage Symfonia, dzięki temu nasze biuro rachunkowe oraz nasi klienci nie będą mieć problemu z wdrożeniem niezbędnych zmian w celu przygotowania się na elektroniczne kontrole.

czytaj więcej
motocykl w firmie

Fałszywe faktury na mailu

Drodzy Klienci- uwaga na fałszywe faktury na mailu,

w ostatnim czasie nasiliła się ponownie fala przysyłania fałszywych faktur za pomocą maila. Bardzo proszę zwracać szczególną uwagę na wiadomości, które Państwo otrzymujecie , a szczególnie załączniki informujące o przysłaniu faktury. Fałszywe faktury kryją się pod plikami .doc i .zip. Otwarcie ich może grozić utratą wszystkich danych na komputerze lub przejęciem kontroli nad komputerem przez hakerów i żądaniem przez nich zapłaty za odblokowanie komputera.

Proszę nie otwierać załączników w mailach , których nadawca jest wam nieznany, a informuje was o dostarczeniu faktury za złożone zamówienie. Najwięcej takich wiadomości przychodzi w języku angielskim w porach nocnych na maile firmowe.  Zalecamy natychmiastowe kasowanie wiadomości nawet bez jej otwierania. Otwarcie takiego maila, a w szczególności załącznika może spowodować poważne problemy.

W przypadku otwarcia załącznika i  przejęcia kontroli nad komputerem przez osobę niepożądaną po otwarciu pliku z wiadomości, prosimy natychmiast skontaktować się z policją, gdyż blokada komputera z żądaniem okupu za odblokowanie lub skasowanie przez kogoś umyślne wszystkich danych stanowi przestępstwo według przepisów prawa. Bardzo proszę z pełna powagą potraktować nasze ostrzeżenie.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

Właściwość urzędów co do rozliczania podatku vat po 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 roku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna dostarczać deklaracje od podatku towarów i usług (vat, wszystkie deklaracje)  do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie, to znaczy nie tylko bieżące, ale też deklaracje czy korekty deklaracji dotyczące okresów rozliczeniowych z poprzedniego roku.

Wraz z początkiem nowego roku doszło do zmian związanych  ze zmianą właściwości miejscowej urzędów skarbowych, jeśli chodzi o rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. Urzedy skarbowe nie poinformowały płatników o zmianie właściwości urzędów, dlatego podatnik sam powinien dopilnować zmiany lub powinno to zrobić w porozumieniu z podatnikiem biuro rachunkowe.

Od 1 stycznia 2016 roku , to który urząd skarbowy jest dla VAT-owca właściwy, określa art. 17 Ordynacji podatkowej – jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według:

  • miejsca zamieszkania – dla osób fizycznych) albo
  • adresu siedziby podatnika – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

 

Według art. 18a ww. ustawy, jeśli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Oznacza to, że  wszystkie deklaracje czy korekty sporządzane i składane po 1 stycznia 2016 roku  musza trafić do urzędów skarbowych zgodnych z miejscem zamieszkania podatnika lub siedziby firmy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Projektowane zmiany odnośnie płatności gotówkowych

Drodzy klienci biura rachunkowego,

Projektowane zmiany w prawie przez ministra finansów spowodują, że w przypadku transakcji miedzy firmami powyżej 15000 zł dokonanych gotówką, na przedsiębiorców zostaną nałożone sankcje finansowe. Te zmiany maja wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany idą w dobrym kierunku, maja zapobiec powstawaniu ” fabryk faktur” , które występują w obrocievgospodarczym i powodują zaniżenie zapłat podatku vat.

Uwaga! Zmiany zostały uchwalone i podpisane przez prezydenta.

Nowelizacja prawa powiązana będzie z planowanymi zmianami przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem przelewów bankowych. Projekt przewiduje, że to rozwiązanie ma spowodować zwiększenie przejrzystości dokonywanych transakcji, wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszenie szarej strefy oraz wyeliminowanie „pustych” faktur.

Sankcje, o których mowa w projekcie odnosiłyby się wyłącznie do przedsiębiorców regulujących płatności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż dotyczą kosztów uzyskania przychodów oraz podatku vat. Sankcje te nie dotyczyły by więc przyjmujących płatność. W efekcie przedsiębiorcy, którzy pomimo nałożonego na nich obowiązku – płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł zapłacą gotówką, będą zobowiązani do zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku obciążenia ich tą płatnością, jak również nie będą mieli prawa do zaliczania do kosztów kwoty takiej płatności, a w przypadku gdy w danym miesiącu podatnik poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas będzie zobowiązany do zwiększenia przychodów o różnicę wynikającą z płatności gotówkowej o której mowa powyżej.

Nowe zasady według ministerstwa finansów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przepisy przejściowe do ustawy określałyby , że miałyby one zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r i słusznie, nie można karać podatników wstecz- nie dotyczyłyby płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego limitu wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynoszącego 15.000 euro.

Przypominamy, że na razie obowiązuje limit płatności 15000 euro. Wszystkie płatności powyżej tej kwoty powinny odbywać się przez wykonanie przelewu bankowego. W przypadku płatności powyżej 15000 euro płaconych gotówka, instytucje zobowiązane maja obowiązek zgłoszenia takiej transakcji do odpowiednich instytucji finansowych.

 

 

czytaj więcej
biuro księgowe w szczecinie

Możliwość układu z Zusem przy trudnej sytuacji finansowej firmy

Firmy, które popadają w problemy finansowe często przestaja płacić składki zus lub zaczynaja płacić go nieregularnie. Zmiana przepisów , która weszła w życie w grudniu 2015 powoduje w pewien sposób „wyciagnięcie reki” ze strony zus do płatników składek, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Przepisy, które weszły w życie z początkiem grudnia dają mozliwość rozłożenia na raty należności zarówno za pracowników w części finansowanej przez płatnika, jak i finansowanej przez ubezpieczonych. W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy mogą się ubiegać nawet o umorzenie należności.

Firma, która ma kłopoty finansowe i ma problemy z płatnością składek zus, ma prawo udać się do swojego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych w celu ubiegania się o rozłozenie zaległości na raty lub ich umożenie. To sytuacja znacznie lepsza dla firmy niż bankructwo , ponieważ gdy firma bankrutuje, konsekwencje odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale też zus, który nie odzyska naleznych kwot do zapłaty. Z rozłożenia na raty moze teraz skorzystać większa grupa przedsiębiorców. Grudniowa  zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmieniła zasady umarzania składek.

Zmiany w ustawie dopuszczających możliwość objęcia ulgą składek za ubezpieczonych w części przez nich finansowanej, czyli potrącanych przez pracodawcę z ich wynagrodzenia. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płynnością finansową, mogą też skorzystać z innej  ulgi proponowanej przez ZUS, czyli z odroczenia terminu płatności składek. Uldze tej podlegają również składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami.

Mogą nim zostać objęte wyłącznie należności, których termin płatności nie upłynął.  Aby wniosek był skuteczny, trzeba go złożyć do ostatniego dnia upływu terminu płatności lub wysłac pocztą.  Innym rozwiązaniem  z którego moga skorzystac firmy jest umorzenie należności. Jest to jednak rozwiązanie wyjątkowe i stosowane niemal wyłącznie wtedy, gdy należności są całkowicie nieściągalne.

W przypadku, kiedy ZUS skutecznie dochodzi należności, a płatnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub zdrowotnej, może się ubiegać u umorzenie należności, ale to  umorzenie może dotyczyć wyłącznie składek na jego własne ubezpieczenie.

 

Wiecej na stronie: www.zus.pl

czytaj więcej