Blog

Kiedy otrzymam pit-11 ?

Pracownik powinien otrzymać pit-11 jak najszybciej. Im szybciej otrzyma deklaracje, tym szybciej będzie mógł się rozliczyć z urzędem podatkowym. Pracodawcy mają jednak pełne prawo rozsyłać deklarację pit-11 z końcem lutego 2016. Pracownik nie ma prawa do zmuszenia pracodawcy do wystawienia pit-11 wcześniej, chyba że opuszcza on terytorium kraju. Termin ostateczny dostarczenia deklaracji mija 29 lutego, a może to być nawet później. Pracodawca może 29 lutego wysłać pocztą pracownikom deklaracje pit-11, a wtedy dokument otrzymamy w marcu.

Organy podatkowe mają czas trzy miesiące po złożeniu deklaracji przez podatnika na zwrot podatku nadpłaconego.  Oznacza to, ze jeśli podatnik złoży deklarację rozliczeniowa pit-37 na podstawie pit-11 w lutym to, od tego czasu liczone jest 3 miesiące na zwrot podatku. Jeśli deklaracja zostanie złożona z ostatnim dniem kwietnia- zwrot podatku otrzymają państwo najpóźniej pod koniec lipca.

W przypadku nie otrzymania PIT-11 w terminie przewidzianym przepisami prawa, po sprawdzeniu, czy płatnik wysłał informację o przychodach i pobranych zaliczkach, podatnik powinien albo wystąpić o ponowienie wysyłki albo wypełnić deklarację roczną na podstawie danych szacunkowych, wskazując w uwagach do deklaracji rocznej, że ewentualne błędy mogą wynikać z braku PIT-11, nieprzekazanego mu przez pracodawcę.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

Składki ZUS 2016

Drodzy klienci biura rachunkowego,

Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie składki zus społeczne, zus zdrowotne i na fundusz pracy:

Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą w pierwszych dwóch latach działalności, jeśli mają obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych ( składki preferencyjne) :

Składka społeczna ze składką chorobową:  176,33

Składka społeczna bez składki chorobowej:162,73

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 288,95

Obie składki ZUS  (zdrowotna i społeczna bez względu na wariant) powinny być przez Państwa opłacane do 10 dnia nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni

Przykład: składki za styczeń, trzeba opłacić do ZUS do 10 lutego

Składki dla osób z zusem w normalnej wysokości(bez preferencji), które z tytułu działalności gospodarczej muszą opłacać składki społeczne:

Składka społeczna ze składką chorobową:772,96

Składka społeczna bez składki chorobowej:713,35

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:288,95

Fundusz Pracy:59,61

Składki ZUS (zdrowotna i społeczna bez względu na wariant oraz składka na fundusz pracy) powinny być przez Państwa opłacane do 10 dnia nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni

Przykład: składki za styczeń, trzeba opłacić do ZUS do 10 lutego

Jeśli zatrudniają Państwo pracowników lub zleceniobiorców, to składki zus płacą państwo łącznie z ich składkami do 15 nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Dane uzyskane ze strony:  www.zus.pl

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Współpraca z naszym biurem rachunkowym

Jak ustalamy ceny za usługi księgowe w naszym biurze rachunkowym?

Zgłaszającym się do naszego biura rachunkowego klientom proponujemy zawsze spotkanie w naszym biurze w celu omówienia zasad wspólpracy. Po uzyskaniu informacji o rodzaju działalności prowadzonej przez firmę, sposobie prowadzenia ewidencji księgowej w firmie, zasad rozliczania się z podatków oraz ilości dokumentów księgowych w firmie miesięcznie i ilości zatrudnianych pracowników lub zleceniobiorców proponujemy na podstawie cennika i aktualnych promocji cenę za comiesięczne prowadzenie usług  księgowych.Cena za usługi księgowe jak widać zależy od wielu czynników. Każda firma jest bowiem inna i posiada inne uwarunkowania.

Jak klienci naszego biura rachunkowego dostarczają  dokumenty księgowe?

Standardowym sposobem dostarczania dokumentów księgowych przez naszych klientów do biura rachunkowego jest dostarczenie ich osobiście w godzinach pracy biura. W trakcie wizyty w naszym biurze z dokumentami księgowymi są one wstępnie przeglądane przez ksiegową, która zwraca uwagę na dokumenty, które mogą nie zostać uznane za koszt podatkowy zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych  i prawnych. W przypadku  klientów, którzy są zarejestrowani na potrzeby podatku od towarów i usług dokumenty księgowe są sprawdzane, czy nie nie zawierają faktur od których nie można odliczyć podatku vat.

Czasem firmy zwracają się do nas o odbiór dokumentów u siebie w siedzibie firmy i my to wykonujemy w ramach ustalonej opłaty za usługi księgowe.  Robimy to oczywiście na terenie Szczecina, bo klienci z innych regionów Polski, którzy zlecili nam prowadzenie usług rachunkowych dostarczają do nas dokumenty drogą elektroniczną lub za pomocą kuriera.

Dlaczego warto wybrać nasze biuro rachunkowe?

Posiadamy certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Biuro Rachunkowe jest ubezpieczone na podstawie trzech umów ubezpieczeń od prowadzonej  działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w PZU S.A. . Przed naszym biurem znajduje się duży bezpłatny parking, który umożliwia naszym klientom bezproblemowe zaparkowanie samochodu o każdej godzinie pracy biura.  Ponadto biuro ma doskonałe połączenia komunikacji miejskiej z każdą częścią Szczecina.

czytaj więcej
usługi księgowe szczecin

Środek trwały nabyty w darowiźnie

W działalności gospodarczej przedsiębiorców najczęściej spotykanym przypadkiem nabycia środków trwałych to nabycie przez zakup określonego składnika majątku. Zdarzają się jednak przypadki, gdy przedsiębiorca nabywa środek trwały poprzez darowiznę lub spadek. Zachodzi wtedy pytanie, czy taki środek trwały może być amortyzowany.  W celu uznania składnika majątkowego za środek trwały nie ma znaczenia z punktu przepisów podatkowych, czy podatnik nabył go odpłatnie, czy też nieodpłatnie.

W celu ustalenia początkowej wartości środka trwałego otrzymanego na drodze spadku lub w darowiźnie należy zastosować się do art. 22g. ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi  że za wartość początkową m.in. darowanych środków trwałych należy przyjąć ich wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa ją w niższej wysokości oraz należy zastosować się również do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a) tej samej ustawy, który mówi, że  nie są kosztem uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w sytuacji gdy nabycie to nie powoduje powstania przychodu. Zachodzi więc pytanie, czy nasz środek trwały nabyty w darowiźnie lub na drodze spadku może być w pełni amortyzowany lub czy nie zachodzi konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych amortyzacji tego środka trwałego. Otóż w przypadku środka trwałego nabytego w drodze darowizny lub spadku, o którym mowa w tym artykule, nie ma ten przepis zastosowania i można dokonywać odpisów amortyzacyjnych takiego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne tego środka trwałego będą podlegajać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na to czy dany środek trwały był amortyzowany u poprzedniego właściciela czy nie. Nie ma tutaj bowiem mowy o zasadzie kontynuacji amotyzacji, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przedsiębiorca ma prawo amortyzować środek trwały w całości przyjmując odpowiednie stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami prawa.

 

Więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin

Deklaracja ZUS IWA za rok 2015

Do 1 lutego 2016 przedsiębiorcy obowiązani muszą złożyć deklarację ZUS IWA za rok 2015 – deklarację do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  Podmioty gospodarcze obowiązkowo muszą złożyć tą deklarację jeśli spełniają łącznie następujące warunki:

byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS i nadal są zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku, w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Wszelkie informacje uzupełniające, które są potrzebne do złożenia tej deklaracji są dostępne na stronie www.zus.pl

czytaj więcej
Obniżony zus w pierwszych 2 latach działalności

Obniżony zus w pierwszych 2 latach działalności

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca ma prawo w pierwszych dwóch latach istnienia firmy skorzystać z preferencji opłacania składek Zus . Preferencja w opłacaniu składek pozwala mu przyjąć za podstawę ustalenia składek  kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawo do obniżonych składek przysługuje wyłącznie przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia działalności.  Nie może być przesuwane na inny okres działalności. Z tego prawa nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą.  Z tej preferencji nie może też skorzystać osoba, która na działalności gospodarczej wykonuje zlecenie na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie miesiąca, to za pierwszy miesiąc składki społeczne płaci proporcjonalnie. Przedsiębiorca ustala wysokość składek przez dzielenie miesiąca przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Składka zdrowotna jest nie podzielna.  Zawsze jest  płatna jak za pełny miesiąc kalendarzowy, nawet jeśli działalność została rozpoczęta ostatniego dnia miesiąca.

Wysokość składek płatnych w 2016 roku jest dostępna na stronie internetowej www.Zus.pl

czytaj więcej
buchhaltung szczecin

Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy

Od czasu do czasu przedsiębiorca udaje się na szkolenie. Zachodzi wtedy pytanie, czy koszty zwiazane z takim szkoleniem oraz dojazd i zakwaterowanie moga być uznane za koszt podatkowy w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów. Nie zawsze bowiem szkolenie odbywa się w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy i często musi się on przemieszczać w inne  regiony kraju w celu nabycia fachowej wiedzy. Problematyka szkoleń jest widoczna w interpretacjach podatkowych, gdzie dla osób prowadzących działalność gospodarcza nie zawsze wydawane sa korzystne interpretacje podatkowe zwiazane z tym tematem.

Jeśli szkolenie oraz koszty poboczne, czyli na przykład hotel, bilety pkp , paliwo za dojazd, bilety autostradowe i inne koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem ponoszone w zwiazku ze szkoleniem są zwiazane z działalnoscią gospodarczą przedsiębiorcy i istnieje związek przyczynowo-skutkowy z uzyskaniem przychodu z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (tematyka szkolenia jest związana z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę lub dotyczy zakresu tematycznego o który przedsiębiorca ma zamiar rozszerzyć dzialalność), bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodów, to takie koszty mozna uznać za koszt podatkowy i rozliczyć je w księdze przychodów i rozchodów. Koszt ten ujmujemy w kolumnie trzynastej podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

Warto jednak dodać, że w świetle wydawanych przez organy podatkowe interpretacji podatkowych, gdy odbyte przez osobę prowadząca działalność gospodarczą szkolenie miało na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy podatnika, a jego skutkiem byłoby zdobycie umiejętności przydatnych głównie w życiu prywatnym  a nie ściśle zwiazanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatki takie uznaje się za wydatki poniesione na cel osobisty, a w zwiazku z tym nie moga one stanowić kosztów uzyskania przychodów w działalnosci gospodarczej. Warto więc w razie jakichkolwiek wątpliwosci sprawdzić w interpretacjach podatkowych lub bezpośrednio w urzedzie skarbowym, czy dane szkolenie odbyte przez przedsiębiorcę nie zostanie uznane przez organ podatkowy za szkolenie ogólne a nie specjalistyczne, które nie kwalifikuje się do kosztów podatkowych.

 

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

artykuły z logo w kosztach firmy

Wydatki poniesione na zakup gadżetów z logo firmy które wydawane są kontrahentom, zalicza się do kosztów reklamy. Kalendarze, koszulki, notesy, kubki, smycze i inne artykuły z logiem firmy, danymi teleadresowymi są wydawane kontrachentom w celu rozpowszechnienie informacji o firmie. Takie działanie jest dosyć powszechne w wielu firmach i nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowania wizerunku firmy. Nie można wiec uznać takiego działania za reprezentację w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  a w zwiazku z tym wydatki na takie gadżety moga być uznane za koszt podatkowy.

http://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,2,84,148296,koszt-kalendarzy-z-logo-firmy-w-ksiedze-podatkowej.html

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

kawa, herbata – koszty firmy

Zakup kawy, herbaty czy drobnego poczęstunku w celu ich spożycia w trakcie  spotkań z kontrahentami moze być uznany za koszt podatkowy. Wydatki te zakupione przez firmę w celu wydania poczęstunku na spotkaniach biznesowych, np. przy okazji spotkania z odwiedzajacym firmę kontrahentem w celach biznesowych, nie mają charakteru reprezentacji i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wydatki te wiążą się ze zwyczajową formą poczęstunku na spotkaniach z klientem, która jest powszechnie przyjęta i nie może  w żaden sposób  wypełniać definicji reprezentacji, bo jest to  działanie zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości. Podatnik ma więc prawo zaliczyć w koszy uzyskania przychodów wydatki na kawę, herbatę, ciastka, paluszki i inne drobne zakupy które zwyczajowo nie bedą wiązały się z wystawnością spotkania.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-podatkowe/kawa-herbata-w-kosztach-firmy/y10vfr

czytaj więcej
Obniżony zus w pierwszych 2 latach działalności

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. przez udziałowca lub udziałowców musi być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, inna forma umowy spowoduje jej nieważność. Strony mogą jednak samodzielnie sporządzić tekst umowy, jednakże zanim umowa ta zostanie zawarta,wspólnicy spółki muszą sprawdzić, czy umowa spółki nie wprowadza ograniczeń w zbywaniu udziałów, w szczególności obowiązku uzyskania zgody spółki. Jeżeli umowa spółki zawiera taki wymóg, musi być on spełniony, aby sprzedaż udziałów była skuteczna, w przeciwnym wypadku umowa stanie się nieważna.

Pisemna forma zawarcia umowy sprzedaży udziałów spółki z o.o. z podpisami notarialnie poświadczonymi oznacza, że notariusz poświadcza własnoręczność podpisów stron umowy. Można je złożyć przed notariuszem. W przypadku gdy podpis zostanie złożony przed udaniem się do kancelarii notarialnej, to każda ze stron umowy powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Zostanie to zaznaczone przez notariusza w sporządzonym dokumencie i w takim przypadku za datę zawarcia umowy uznaje się datę notarialnej legalizacji podpisu.

czytaj więcej